Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Proto-jate in nastanek jate galaksij

Velike skupine galaksij, ki jim pravimo jate galaksij, nastanejo iz zametkov in kolapsa prvih struktur v vesolju. Iz podatkov v izbrani simulaciji se lahko oceni, kolikšna je velikost območja znotraj katerega se na visokih rdečih premikih (z ∼ 2.5) nahaja snov in iz katerega bo potem pri nizkih rdečih premikih nastala jata galaksij. Velikost območij je preverjena na štirih jatah galaksij z različnimi masami, ki se jim v simulaciji lahko sledi na območju 0 ≤ z ≤ 2.73. V članku je tudi prikazano, kako se spreminjajo radij, temperatura ter deleža plina in zvezd v evoluciji jate galaksij ter do katerih sprememb v teh količinah pride, ko se zgodijo trki med jatami ali med jato in manjšo skupino galaksij.

Protoclusters and formation of galaxy clusters

Large groups of galaxies, called galaxy clusters, are formed from the collapse of the first structures in the universe. From the data in the selected simulation, it is possible to estimate the size of the region within which the matter is located at high redshifts (z ∼ 2.5) and from which galaxy clusters form at low redshifts. The size of the regions is checked on four galaxy clusters with different masses, followed in the range of 0 ≤ z ≤ 2.73. The article also shows how the radius, temperature, and proportion of gas and stars in the evolution of a galaxy cluster change, and what changes in these quantities when there are collisions between galaxy clusters or between a galaxy cluster and a small group of galaxies.